Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Oblasť prepravy nebezpečných vecí

Posudzovanie zhody

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. vykonáva v zmysle príslušných ustanovení Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných materiálov (ADR) a na základe schválenia Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií činnosti znalcov pri schvaľovaní typu, skúšky, periodické prehliadky a označovanie nádrží na:

  • Nesnímateľných cisternách (cisternové vozidlá)
  • Snímateľných cisternách
  • Prenosných cisternách
  • Vymeniteľných cisternových nadstavbách
  • Batériových vozidlách na plyny
  • Viacčlánkových kontajneroch na plyn (MEGC) používaných na prepravu nebezpečných vecí
  • Vákuových cisternách na odpady

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa